Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SLUBEO.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.slubeo.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Idma Damian Hryniuk z siedzibą we Wróblinie, ul Tuliszkowska 8, 62-740 Wróblina zwanym dalej Usługodawcą.
2.    Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://www.slubeo.pl/formularz-kontaktowy.html adres poczty elektronicznej: kontakt@slubeo.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 663577636.
3.    Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że jego postanowienia określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.
4.    Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.slubeo.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5.    Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
6.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.


§2 DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Usługodawca – Damian Hryniuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Idma Damian Hryniuk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Tuliszkowska 8, 62-740 Wróblina, NIP: 6681809213, REGON: 364694236;
Serwis Internetowy/Serwis - Serwis internetowy dostępny w domenie www.slubeo.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać i dodawać Ogłoszenia oraz korzystać z aplikacji dostępnych w ramach Grupy Ślubeo;
Grupa Ślubeo – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których znajdują się serwisy dostępne w domenach www.slubeo.pl, www.fotografia-slubna.pl, www.muzykanawesela.pl, www.filmowanie-wesel.pl, www.czymdoslubu.pl, www.lokaleweselne.pl, www.weselinka.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która może przeglądać opisy zamieszczanych przez Użytkowników Zarejestrowanych Ogłoszeń, jak też przeglądać inne informacje, zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem;
Użytkownik Zarejestrowany  – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada Konto, w ramach którego może dodawać Ogłoszenia oraz korzystać z aplikacji dostępnych w ramach Grupy Ślubeo, identyfikowany na podstawie loginu oraz adresu IP aktywności;
Darmowe Ogłoszenie/Ogłoszenie – bezpłatna czasowa publikacja w Serwisie informacji związanych z wyborem oraz organizacją środków transportu z okazji ślubu, sporządzona przez Użytkownika Zarejestrowanego. Darmowe Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
Ogłoszenie Płatne – płatna czasowa publikacja w Serwisie Ogłoszenia sporządzona przez Użytkownika Zarejestrowanego, której cechy i elementy różnią się w zależności od wyboru rodzaju Ogłoszenia Płatnego. Ogłoszenia Płatne nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
Kredyty – bony przyznawane przez Usługodawcę;
Agent Rozliczeniowy – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn.zm.);
Cennik – ustalone przez Usługodawcę opłaty za korzystanie przez Użytkowników Zarejestrowanych z usług dostępnych w Serwisie, a w szczególności zamieszczania Ogłoszeń Płatnych, czy reklam. Ceny wyświetlane w Serwisie są cenami brutto;
Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), polegające w szczególności na możliwości przeglądania Ogłoszeń i ich zamieszczaniu;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu część Serwisu, za pomocą której Użytkownik Zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

 


§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.    Działalność Serwisu polega na oferowaniu usług związanych z wyborem oraz organizacją środków transportu z okazji ślubu, udostępnieniu Użytkownikom Zarejestrowanym możliwości zamieszczania na stronach internetowych Serwisu Ogłoszeń związanych z wyborem oraz organizacją środków transportu z okazji ślubu oraz korzystania z aplikacji dostępnych w ramach Grupy Ślubeo. Korzystanie z aplikacji odbywa się na zasadach określonych regulaminami poszczególnych Usług. Działalność Serwisu polega również na udzieleniu Użytkownikom możliwości przeglądania Ogłoszeń usług i towarów zamieszczonych przez Użytkowników Zarejestrowanych i partnerów Usługodawcy, jak też innych informacji zamieszczonych w Serwisie zgodnie z naturą jego działania.
2.    Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkowników, która prowadzi do zapoznania się przez nich z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.
3.    Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
4.    Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
o    komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
o    dostęp do poczty elektronicznej,
o    przeglądarka internetowa,
o    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
5.    Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkowników działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
6.    Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7.    Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie.
8.    Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
9.    Usługodawca umożliwia korzystanie z Kredytów, przyznawanych przez Usługodawcę w ramach akcji promocyjnych.
10.    Na podstawie przyznanych Kredytów udzielany jest rabat kwotowy, możliwy do wykorzystania przy dokonywaniu płatności przez Użytkownika Zarejestrowanego.

 


§4 USŁUGI
1.    Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług takich jak:
    a.    darmowe przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie Ogłoszeń,
    b.    darmowe prowadzenie Konta w Serwisie,
    c.    darmowe dodawanie i prezentacja Ogłoszeń,
    d.    płatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń Płatnych,
    e.    świadczeniu usługi Newsletter,
    f.    udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
    g.    zamieszczaniu wypowiedzi w Serwisie,
    h.    zamieszczaniu w Serwisie reklam.
3.    Umowa:
    a.    o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkowników strony internetowej Serwisu,
    b.    o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §5,
    c.    o świadczenie Usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Darmowych Ogłoszeń zawierana jest na czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta lub z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §6,
    d.    o świadczenie Usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Ogłoszeń Płatnych zawierana jest na czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta lub z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §6,
    e.    o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
    f.    o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę,
    g.    o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii,
    h.    o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczeniu w Serwisie reklamy zawierana jest na czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta.
4.    Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach wskazanych w §5.
5.    Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.  
6.    Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do oferowanych Usług. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
7.    W celu zamieszczenia wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
8.    Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
9.    Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
10.    Użytkownik zamieszcza wypowiedzi w Serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Grupy Ślubeo.
11.    Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
12.    Usługodawca usuwa wypowiedzi, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
13.    W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usług dodatkowych oferowanych przez partnerów Usługodawcy. Korzystanie z tego rodzaju usług odbywa się na zasadach określonych przez partnerów Usługodawcy.
14.    Usługa zamieszczenia w Serwisie reklamy polega na wykupieniu powierzchni reklamowej i dokonanie płatności zgodnie z Cennikiem, w zależności od wyboru strefy reklamowej. Emisja reklamy możliwa jest tylko dla przedsiębiorców z branży ślubnej, po uprzedniej akceptacji zamieszczenia reklamy przez Usługodawcę.
15.    W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
16.    Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z Umów wskazanej w ustępie 3 powyżej,  może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Konta, o ile w chwili zamawiania Usługi nie wyraził zgody na jej wykonanie przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
17.    Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.


§5 KONTO
1.    Korzystanie z niektórych Usług, a w szczególności dodania Ogłoszenia, wymaga założenia Konta.
2.    W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, wszelkich czynności w ramach Serwisu, w tym założenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
3.    Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i Usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
4.    Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika Zarejestrowanego adres poczty elektronicznej.
5.    Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik Zarejestrowany w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Sposób odwołania zgody jest każdorazowo podany w treści przesyłanej wiadomości.
6.    Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@slubeo.pl Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta.
7.    Użytkownik Zarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Konta w sposób określony w ustępie powyżej, o ile w chwili dodawania Darmowego lub Płatnego Ogłoszenia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8.    Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
9.    W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach serwisów Grupy  Ślubeo, po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji loginu i hasła.
10.    Konto zawiera dane Użytkownika Zarejestrowanego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku Użytkownika Zarejestrowanego, który zamieścił Ogłoszenie również szczegóły Ogłoszenia. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania poprzez edytowanie profilu na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
11.    Użytkownik Zarejestrowany nie może posiadać więcej niż jedno Konto. Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników Zarejestrowanych oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta.
12.    W przypadku naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego zakazu posiadania więcej niż jednego Konta, Użytkownik Zarejestrowany otrzyma ostrzeżenie, a Usługodawca usunie zduplikowane Konta, poza jednym, wskazanym przez Użytkownika Zarejestrowanego. W przypadku dalszego łamania zakazu posiadania więcej niż jednego Konta, Usługodawca ma prawo zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
13.    W przypadku naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem Zarejestrowanym lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.


§6 OGŁOSZENIA
1.    W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu miejsce na stronach internetowych serwisów Grupy Ślubeo umożliwiające mu zamieszczenie w nich Darmowego lub Płatnego Ogłoszenia oraz korzystanie z aplikacji w nich dostępnych.
2.    Zamieszczenie Darmowego Ogłoszenia wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
    a.    założenia Konta w Serwisie,
    b.    dokonania wyboru zamieszczenia Ogłoszenia Darmowego.
    3.    Zamieszczenie Ogłoszenia Płatnego wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
    a.    założenia Konta w Serwisie,
    b.    dokonania wyboru rodzaju Ogłoszenia Płatnego,
    c.    dokonaniu płatności wynagrodzenia za zamieszczenie Ogłoszenia Płatnego w Serwisie, w wysokości określonej według zasad płatności wskazanych każdorazowo w Cenniku.
4.    Zamieszczając Ogłoszenie, Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany wskazać numer telefonu, kategorię Ogłoszenia oraz jego opis, adres email, województwo oraz miejscowość.
5.    Użytkownik Zarejestrowany jako konsument w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili dodawania Darmowego Ogłoszenia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.    Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
7.    Nie jest dopuszczalne Zamieszczanie Ogłoszeń przez inne osoby niż Użytkownik Zarejestrowany, bądź przez osoby przez niego upoważnione.
8.    Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej wybranej kategorii i może być zamieszczone tylko jeden raz, zakazuje się powielania jednego ogłoszenia.
9.    Poprzez zamieszczenie treści, zdjęć i filmów w Serwisie Użytkownik Zarejestrowany udziela na czas świadczenia usługi publikacji Darmowego Ogłoszenia/Ogłoszenia Płatnego Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w formularzu Ogłoszenia, a w szczególności zdjęć i filmów poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w formularzu Ogłoszenia w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności w innych niż wskazane przez Użytkownika Zarejestrowanego częściach Serwisu oraz w innych internetowych Serwisach partnerskich współpracujących z Usługodawcą.
10.    Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników w Serwisach Grupy Ślubeo. Na stronie Ogłoszenia zamieszczony zostaje numer telefonu oraz formularz kontaktowy do Użytkownika Zarejestrowanego, za pomocą którego można przesłać wiadomość tekstową. Użytkownicy mogą kierować do Użytkownika Zarejestrowanego zapytania dotyczące treści Ogłoszenia na wskazany numer telefonu lub poprzez formularz kontaktowy.
11.    Ogłoszenia emitowane są w Serwisie przez czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku lub do chwili rozwiązania umowy o świadczenie publikacji Darmowego Ogłoszenia/Ogłoszenia Płatnego przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych poniżej.
12.    Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi publikacji Darmowego Ogłoszenia lub Ogłoszenia Płatnego może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: kontakt@slubeo.pl, a w przypadku Użytkownika Zarejestrowanego na adres podany podczas Rejestracji.
13.    Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca usuwa określone Ogłoszenie z Serwisu.


§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1.    Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.    Użytkownicy nie mogą prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy.
3.    Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmian dotyczących treści zamieszczonych w Ogłoszeniu.
4.    Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do zakwalifikowania Ogłoszenia do właściwej kategorii tematycznej.
5.    Zdjęcia, filmy lub pliki graficznie dołączone do Ogłoszenia, nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich.
6.    Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Ogłoszeniu.
7.    Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest podać dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.
8.    Użytkownik Zarejestrowany zamieszczając Ogłoszenie zobowiązany jest podać kategorię Ogłoszenia oraz jego opis, numer telefonu, województwo oraz miejscowość.
9.    W treści opisu zamieszczanego Ogłoszenia nie można wskazywać telefonu i adresu e-mail. Informacje te należy wskazać jedynie w miejscach do tego oznaczonych w formularzu Ogłoszenia.
10.    Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany do zamieszczania treści zgodnych z prawdą, a w szczególności wprowadzone treści nie mogą wprowadzać pozostałych Użytkowników w błąd.
11.    Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Użytkownika Zarejestrowanego.
12.    Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu, a w szczególności treści Darmowych Ogłoszeń lub Ogłoszeń Płatnych w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika Zarejestrowanego. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkownika Zarejestrowanego.

 


§8 SPOSOBY PŁATNOŚCI
1.    Użytkownik Zarejestrowany ponosi opłaty w związku z zamieszczaniem Ogłoszeń Płatnych.
2.    Płatność może być zrealizowana w formie zapłaty realizowanej za pomocą systemu Agenta Rozliczeniowego lub przelewu na numer rachunku bankowego wskazany przez Usługodawcę.
3.    Obsługiwanie płatności przez Agenta Rozliczeniowego nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
4.    W ramach systemu płatności Agenta Rozliczeniowego obsługiwane są płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych i płatności kartą obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
5.    Za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności wskazanych w Regulaminie kwot będą dokonywane również zwroty wpłaconych przez Użytkowników Zarejestrowanych kwot.
6.    Użytkownik Zarejestrowany zgłasza wniosek o dokonanie wpłaty poprzez stosowny formularz.
7.    Agent Rozliczeniowy dokonuje przelewu na zlecenie Użytkownika Zarejestrowanego, w oparciu o niniejszy Regulamin i zgodnie ze wskazówkami podanymi przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
8.    Użytkownik Zarejestrowany informowany jest o dokonanej płatności. W przypadku, gdy dokonana płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona, Użytkownik Zarejestrowany jest bezzwłocznie o tym informowany, a wpłaconą kwotę pozostawia się do dyspozycji Użytkownika Zarejestrowanego.


§9 REKLAMACJE
1.    Użytkownik Zarejestrowany może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
2.    Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:ul Tuliszkowska 8, 62-740 Wróblina, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@slubeo.pl.
3.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4.    Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
5.    W przypadku usług świadczonych przez Agenta Rozliczeniowego Użytkownik Zarejestrowany może złożyć reklamację, jeżeli usługi te nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami §8.
6.    Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Agenta Rozliczeniowego.
7.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Agent Rozliczeniowy zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.    Agent Rozliczeniowy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wszelkie operacje finansowe dokonywane przez system płatności Agenta Rozliczeniowego są dokonywane w drodze przelewów, obejmujących płatności bezgotówkowe wyrażone w walucie polskiej.
9.    Agent Rozliczeniowy w szczególnych przypadkach, a zwłaszcza w sprawach dotyczących reklamacji oraz sprawach związanych z realizacją płatności, może kontaktować się z Użytkownikiem Zarejestrowanym.

 


§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.
2.    Usługodawca w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu.
3.    Z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem odpowiedzialność ponoszą te podmioty.
4.    Za stosowanie się i wywiązywanie się Użytkownika Zarejestrowanego z obowiązków wynikających z Umowy, która została zawarta w związku z zamieszczonym Ogłoszeniem, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Użytkownika Zarejestrowanego obowiązku, odpowiedzialność ponosi ten podmiot.
5.    Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6.    Za treść Ogłoszenia odpowiedzialność ponosi Użytkownik Zarejestrowany.
7.    Usługodawca w miarę swoich możliwości zobowiązuje się weryfikować dane znajdujące się w Ogłoszeniu oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań.
8.    Wszelkie treści zawarte w Serwisie są własnością Usługodawcy. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.


§11 DANE OSOBOWE
1.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z póżń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności świadczenia przez Usługodawcę Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
2.    Usługodawca przestrzega postanowień zawartych w Regulaminie i zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących Użytkowników.
3.    Szczegółowe informacja dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 


§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu cywilnego  posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    a. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
    b. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
    c.  mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 


§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
2.    Regulamin jest dostępny w języku polskim.
3.    Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
4.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6.    Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu lub usunąć Konto. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

PRZYDATNE LINKI

 

Regulamin serwisu PDF

Formularz reklamacji usług

Formularz odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług